Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 432/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim z 2014-01-27

Sygn. akt III RC 432/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący SSR Grażyna Ogonowska

Protokolant Katarzyna Kasparewicz

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014r., w G.

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej W. Ś. reprezentowanej przez ojca M. Ś.

przeciwko E. K.

o podwyższenie alimentów

1.  alimenty zasądzone od E. K. na rzecz małoletniej córki W. Ś. wyrokiem tut. Sądu z 08 lutego 2010 roku, w sprawie III RC 424/08 podwyższa do kwoty 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie płatne do 15 – tego każdego miesiąca począwszy od 02 stycznia 2014 roku z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej z rat;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

4.  wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 02 grudnia 2013 roku przedstawiciel ustawowy małoletniej W. Ś. M. Ś. wniósł o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanej E. K. wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 8 lutego 2010 roku, sygn. akt III RC 424/08 na rzecz małoletniej córki z kwoty po 300 zł do kwoty po 700 zł miesięcznie płatnych do rąk ojca M. Ś., do dnia 15 – tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

Pozwana E. K. w odpowiedzi na pozew z dnia 20 stycznia 2013 roku wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny


Strony M. Ś. i E. K. są rodzicami małoletniej powódki W. Ś. ur. (...). Postanowieniem z dnia 14 września 2009 roku tut. Sąd ustalił miejsce pobytu małoletniej przy ojcu (k. 49 – 51 zeznania stron).

Dnia 08 lutego 2010 roku tut. Sąd zasądził od E. K. na rzecz małoletniej córki W. Ś. alimenty w kwocie po 300 miesięcznie, płatne do rąk ojca M. Ś., do 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej z rat (k 17 wyrok, akta III RC424/08).

W 2010 roku powód miał 38 lat z wykształcenia pracownik socjalny. Pracował na stacji paliw (...) w godzinach od 10.00 do 19.00 codziennie. Zamieszkiwał wraz z rodzicami. Posiadał majątek w postaci samochodu B. z 1994 roku i Golfa (k. 15 zeznania powoda, akta III RC424/08).

W 2010 roku pozwana E. K. miała 27 lat. Mieszkała sama, w mieszkaniu za które miesięczny czynsz wynosił 110 zł plus opłaty za światło 150 zł oraz telefon 110 zł. Pozwana pracowała jako kasjer – sprzedawca i zarabiała zgodnie z oświadczeniem 1030,22 zł miesięcznie. Powódka spłacała wówczas długi w wysokości 200 zł miesięcznie (k. 15 – 16 zeznania pozwanej, akta III RC424/08).

W 2010 roku małoletnia W. Ś. pozostawała pod pieczą ojca. Miała 7 lat (k. 15 – 16 zeznania powoda, akta III RC424/08).

Obecnie powód M. Ś. ma 41 lat. Pracuje w charakterze pracownika obsługi klienta na stacji PKN (...) i zarabia ok. 1600 zł brutto. Nie ma dodatkowych dochodów. Okresowo podejmuje pracę dorywczą w charakterze kierowcy i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 300 zł miesięcznie. Mieszka w domu z rodzicami, którzy są emerytami (k. 50 zeznania powoda).

Małoletnia W. Ś. chodzi obecnie do czwartej klasy Szkoły Podstawowej. Uczęszcza na zajęcia dodatkowe tj. angielski 30 zł za godzinę (miesięcznie 120 zł), tańce 40 zł (120 – 150 zł miesięcznie), kurs szybkiego czytania 30 zł tygodniowo (k. 50 zeznania powoda).

Pozwana E. K. ma obecnie 32 lata z zawodu jest sprzedawcą. Pracuje w firmie partnera na 1/3 etatu jako projektant czapek i zarabia z tego tytułu 600 zł miesięcznie. Firma jest w okresie renowacji po ogłoszeniu upadłości. Nie podejmuje dodatkowej pracy. Pozwana ma ustalone kontakty z małoletnia powódką w ten sposób, że 3 weekendy w miesiącu dziecko jest u matki od soboty do niedzieli. Nie posiada majątku, ani samochodu. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że pozwana kupuje dziecku ubrania, zabawki (k. 50 zeznania pozwanej).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego w szczególności zeznań stron (k. 49 – 51) oraz wyrok (k. 5), zaświadczenie (k. 38). Ponadto Sąd załączył w poczet dowodów akta III RC 424/08 tut. Sądu.

Sąd zważył co następuje

Podstawą do zasądzonych alimentów od pozwanej na rzecz małoletniej córki jest art. 133 par 1 k.r.o. zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

T.. Sąd wyrokiem z dnia 8 lutego 2010 roku zasądził od pozwanej na rzecz małoletniej córki alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie płatnych do rąk ojca M. Ś..

Jednocześnie w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 k.r.o). A zatem przepis art. 138 k.r.o. jest podstawą żądania powoda w sprawie niniejszej.

Każdorazowa zmiana w przedmiocie wysokości orzeczonych alimentów musi być poparta faktyczną zmianą w sytuacji materialnej, rodzinnej, majątkowej osoby, która z tej zmiany wywodzi skutki, albowiem zgodnie z art. 135 par 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobków i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda w części, w której pokrywają się one z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. M. Ś. pracuje, a ponadto podejmuje się prac dorywczych, co w ocenie Sądu oznacza, iż dokłada wszelkich starań w celu poprawienia swojej sytuacji materialnej i bytowej.

Od ostatniego wyroku w przedmiocie alimentów od pozwanej na rzecz małoletniej powódki minęły cztery lata. Zdaniem Sądu usprawiedliwione potrzeby dziecka zmieniły się z uwagi na jego wiek. Nie można również pominąć faktu, iż w ciągu czterech lat znacznie wzrosły ceny towarów i usług co również ma bezpośredni wpływ na podwyższenie alimentów.

Sąd nie kwestionuje, iż małoletnia uczęszcza na zajęcia dodatkowe jednakże przy ustalaniu wysokości alimentów, Sąd winien brać pod uwagę tylko usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka, czyli takie, które pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego.

Sąd dał wiarę zeznaniom pozwanej w części, w której pokrywają się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Należy nadmienić, iż w przedmiocie ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego Sąd bierze pod uwagę nie tylko fatyczne zarobki zobowiązanego, ale również możliwości jakie posiada.

W ocenie Sądu pozwana ma możliwości zarobkowe, których nie wykorzystuje w pełni. Sąd nie kwestionuje, iż pracuje ona na 1/3 etatu w firmie swojego partnera, która ma problemy finansowe, jednakże należy nadmienić, iż jest to dobrowolna decyzja E. K., która w związku z powyższym niejako dobrowolnie godzi się na takie warunku.

W zebranym w sprawie materiale dowodowym pozwana nie wykazała, iż nie jest w stanie podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin, lub też pracy dorywczej.

Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka jest zobowiązaniem, które ma pierwszeństwo w stosunku do wszystkich innych zobowiązań. Pozwana jako matka, ma obowiązek przyczyniania się do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, które to potrzeby wraz z wiekiem ulegają zmianie w ten sposób, że zwiększają się.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd doszedł do przekonania, iż zasądzona kwota jest adekwatna do możliwości zarobkowych pozwanej i zaspakaja usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki.

W związku z powyższym na zasadzie art. 138 k.r.o Sąd orzekł jak w wyroku z dnia 27 stycznia 2014 roku.

Sędzia Grażyna Ogonowska

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Błaszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Ogonowska
Data wytworzenia informacji: